Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, D14 N960

Gaelscoil na Fuinseoige

Fón: (01) 298 9851

Uimhir Rolla: 20487T

Teagmháil / Contact

Páirc Finsbury

Baile an Teampaill

D14 N960

Oifig: 8:30 - 2:10 PM

Naíonáin: 1:10 PM

Rang 1-6: 2:10 PM

Seachtain Ghníomhach / Active Week

Seachtain Ghníomhach

 

Físeán don tseachtain!!!

Brúigh an Nasc:

Video of the week, press the link!

https://youtu.be/ORACrJHy7j8

 

Tá an tseachtain ghníomhach tagtha. Tá an-chuid oibre curtha isteach ag an gcoiste!

 

Dúshláin Ghníomhacha na Seachtaine

(Active Challenges)

 

 

 

Is féidir na dúshláin ar fad a fheiscint anseo.

You can watch all the active challenges here!

 

Dúshlán Cholm  https://youtu.be/RfodfgjDcPA

Dúshlán John  https://youtu.be/FS3OU-SIi5I

Dúshlán Eimear  https://youtu.be/H7XxaOm8UcE

Dúshlán Claire  https://youtu.be/OzGs_PoKrNw

Dúshlán Shane  https://youtu.be/OFzMT6IvCCE

Dúshlán Davy Byrne  https://youtu.be/-JtFODjNhY4

Dúshlán Christine Shanahan  https://youtu.be/1YpNdRtSaOY

https://youtu.be/k1tuhZhD5Ag

Físeán Ióga ó Mhúinteoir Méabh  https://youtu.be/6AD4lwop8t0

 

 

Active Week is finally here! The committee have put a lot of effort in to organising the week!

 

Príomhaidhm na seachtaine ná níos mó béime a chur ar na páistí a chur ag gluaiseacht ar bhealaí taitneamhacha.

Tá gníomhachtaí faoi leith leagtha amach gach lá, do ghach rang.  Is féidir Amchlár na Seachtaine a fheiscint anseo.

The main aim of the week is to place a greater emphasis on teh children moving in a fun and active way. There are activities planned every day, for each class. You can see the timetable here:

Luan Máirt Céadaoin Déardaoin Aoine
Ióga sa Chlós Toraíocht Taisce (ag úsáid an tsiúlbhealach)

Gníomhaíocht Scoile

Iománaíocht le Ken

 

Ceacht ‘Paws’

https://watersafety.ie/primary-school/

 

Rince le Joanne

Siúlóid tar éis na tionóil

 

Peil Gaelach le Íosált (Rang 1 -3)

 

Stáisiúin sa Chlós

 

Anuas ar na gníomhachtaí luaite, beidh gach rang i mbun na gníomhachtaí seo gach lá:

On top of the mentioned activities, the children will be engaging in the following activities daily:

 

Rith taobh amuigh (Run outside)

An tsiúlbhealach a shiúil (Walking the walkway)

Culaith Reatha á chaitheamh ag na páistí (Wearing tracksuits every day)

Obair bhaile gníomhach a thabhairt gach oíche in áit gnáth obair bhaile scríofa (Active homework instead of written work)

Sosanna Gluaiseachta ar nós ‘Bizzy Breaks’, 10 ag 10 srl. (Active breaks such as Bizzy Breaks, 10 @ 10 etc.)

Dúshlán Ghníomhach ó na múinteoirí nó ó dhaoine áitiúla (Daily Active Challenge from the teachers or local heroes)

 

Dúshlán Ghníomhach an lae!

Beidh dúshlán ghníomhach gach lá ag an scoil. Féach ar na cinn thíos agus déan iarracht iad a dhéanamh!!!

There will be an Active Challenge every day. Check out some the challenges below and see if you can complete them!

 

An Luan

 

Tá físeán déanta ag Múinteoir Méabh don dúshlán inniú. Toisc go raibh Ióga á dhéanamh inniu, sheol Méabh físeán chugainn bunaithe ar an téama céanna.

Múinteoir Méabh made a video for today’s challenge. Because we were engaging in Yoga stations in school today, Méabh has sent us a video based on the same theme.

 

https://drive.google.com/file/d/1Zh3V7xIUiG2trFHrZE7Ct0nQV9J-2Mbl/view?usp=sharing

 

An Mháirt

Bhí gníomh scoile againn inniú. Ghlac gach rang páirt sa ghníomh seo agus bhain gach dalta an-tairbhe agus taitneamh as. D’úsáideamar an tsiúlbhealach chun toraíocht Taisce a dhéanamh. Bhí léarscáil ag na daltaí agus na billeoga cuí. Ag briath ar an rang, bhí rudaí le haimsiú ar an siúlbhealach.

We had a wholeschool fun event today. Every class took part in this activity and got great benefit and enjoyment from it. We used the walkway to complete orienteering exercises. The children used maps and the appropriate sheets. Depending on the class, various things were searched for on the walkway. 

                    

 

 

Tá físeán seolta ó Mhúinteoir Cholm inniú. Déan iarracht an dúshlán a tugadh dúinn a dhéanamh!

Colm has sent us a video today. Try to complete his challenge!

 

Dúshlán Cholm  https://youtu.be/RfodfgjDcPA

 

An Chéadaoin

Tháinig Ken ar chuairt chuig an scoil inniu agus bhí lá iomána ag na páistí. Mar is gnáthach agus Ken sa scoil, bhí an-craic ag gach duine!

Ken visited the school today and had a hurling day with the children. As always, with Ken in the school, everyone had great fun!

 

 

Go raibh míle maith agat Múinteoir Shane a sheol dúshlán dúinn inniú!

Thank you Múinteoir Shane for today’s challenge!

 

Dúshlán Shane  https://youtu.be/OFzMT6IvCCE

 

 

 

Ní hamháin go bhfuil físeán ó Shane inniu, ach tá ceann eile speisialta faighte ó imreoir camógaíochta Baile Átha Cliath, Christine Shanahan. Imríonn sí ar fhoireann Naomh Olaf. Is laoch áitiúil í!

Not only do we have a challenge from Shane today, but we have an extra special challenge for the children from Dublin camogie star, Christine Shanahan. She plays for Naomh Olaf which makes her a local school hero!

 

Dúshlán Christine Shanahan  https://youtu.be/1YpNdRtSaOY

https://youtu.be/k1tuhZhD5Ag

 

An Deardaoin

 

Bhí Joanne libh inniu chun rinnce a mhúineadh do na páistí. Bhí seans ag gach rang é a dhéanamh lei. Go raibh míle maith agat Joanne!

Joanne was in school today to teach dance to the children. Every child had an opportunity to to take part. Thank you Joanne!

 

 

Inniú, tá dúshlán faighte ó Mhúinteoir Claire, Tá an ceann seo an-dheacair; bain triail as!

Today, we received a challenge from Múinteoir Claire. This one is particularly difficult; give it a try!

 

Dúshlán Claire  https://youtu.be/OzGs_PoKrNw

 

 

 

An Aoine

 

 

Tá dúshlán iontach faighte againn inniu ón laoch áitiúil, Davy Byrne. Imríonn sé le Baile Átha Cliath agus le Naomh Olaf. Más féidir libh an dúshlán seo a dhéanamh, seans go mbeadh sibh ar phainéal Baile Atha Cliath go luath!

We have received a very special challenge today from local hero, Davy Byrne. Davy plays for Dublin and Olafs. If you guys can complete this challenge, maybe you will  be part of the Dublin football panel soon!

 

Dúshlán Davy Byrne  https://youtu.be/-JtFODjNhY4

 

Mana na Scoile

 

 

I rith an tseachtain ghníomhach, bhí comortas ealaíne sa scoil. Bhí ar na páistí mana ghníomhach a chumadh don scoil. An dá cheann is fearr a roghnaíomar ná:

Nuair atá bhíonn ag spraoi, bíonn spoirt i do chroí!

Fad is atá tú i do dhúiseacht, bí ag ghluaiseacht!

Maith sibh Rang Choilm agus Rang John a chum an dá mhana.

During Active Week, there was a school art competition. The children had to create a school motto. The two best are written above. Well done to Rang Choilm and Rang John who came up with the two best mottos!