Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, D14 N960

Gaelscoil na Fuinseoige

Fón: (01) 298 9851

Uimhir Rolla: 20487T

Teagmháil / Contact

Páirc Finsbury

Baile an Teampaill

D14 N960

Oifig: 8:30 - 2:10 PM

Naíonáin: 1:10 PM

Rang 1-6: 2:10 PM

Gníomhaíochtaí Fisiciúla / Physical Activities

Gníomhaíocht Fisiciúla/Physical Activity

 

 

Faigheann gach páiste sa scoil dhá shos súgartha gach lá. Cuirtear trealamh corpoideachais ar fáil chun rannphairtíocht ghníomhach na ndaltaí a chothú. Chomh maith leis na gceachtanna corpoideachais, bíonn seans ag na páistí sosanna ghníomhacha a ghlacadh tríd an lá scoile.

Our children benefit from two active breaks a day and are provided with a range of PE equipment to promote the active involvement of all pupils.

 

Ócáid Ghníomhach Scoile d’Oíche Shamhna

Bhí ‘Rith Spraoíúil’ againn sa chlós. Bhí na páistí agus na múinteoirí ar fad gléasta suas d’Oíche Shamhna, agus bhaineamar an-taitneamh as!

We had a ‘Fun Run’ in the yard for Halloween. The children and the teachers were all dressed up and thoroughly enjoyed it!

 

 

Sosanna Ghníomhacha

Bhí ceithre sheachtain le shosanna ghníomhacha againn i mí na Samhna. Bhí ghníomh á dhéanamh againn gach lá i rith na seachtaine. Rinne gach rang an ghníomh céanna. Bhí cruinniú ag an gcoiste ghníomhach gach Luan chun na ghníomaíochtaí a phlé agus a eagrú!

We had four weeks of ‘Active Breaks’ in November. Each class complete an active break every day for four weeks. Each class completed the same activity. The active committee met every Monday to discuss and organise the week’s events.

 

Dúshlán Rith Timpeall na hEorpa

 

Tá Rang a 1 go Rang a 3 ag rith gach lá! Glacann siad sos ón obair agus ritheann siad sa chlós gach lá. Gach seachtain, Méadaítear an t-am!

Both First and Third Class are running every day! They take a break from their work and run in the yard. Each week the amount of time is increased!

Cruinniú Zoom le Con O’Callaghan

I rith an dianghlasála, bhí an t-ádh le Rang a Dó agus Rang a Trí. Bhí lá den scoth ag an dá rang ag eagrú gach rud don chruinniú mhór. Chum siad ceisteanna agus rinne siad ealaín bunaithe ar fhoireann Baile Átha Cliath, ach go háíríthe, an réalt Con O’Callaghan. Tá Gaeilge líofa ag Con agus bhí an dhá rang an-bhuíoch de, na ceisteanna ar fad a fhreagairt. Labhair sé faoi na himreoirí is fearr a d’imir sé i gcoinne agus le, na spoirt a d’imir sé nuair a bhí sé níos óige, an bia is fearr leis, agus an tábhacht leis an Ghaeilge dar leis.

During the lockdown, 2nd and 3rd Class were very lucky. They had a great day preparing for the big meeting with Con. They thought of questions and completed some art based on Dublin, especially, the star player, Con O’Callaghan. Con has fluent Irish and the two classes are very grateful to him for answering all their questions. He spoke about the best players he has played against and with, the sports he played when he was younger, his favourite food, and the importance of Irish, to him. 

 

 

 

Siúlbhealach na Scoile

Bhí lánsáil an tsiúlbhealach ar siúl i mí an Mhárta. Tá fad 550m san iomlán sa siúlbhealach, agus don chéad uair riamh, shiúil an scoil le chéile tríd an siúlbhealach ag an lansáil ollmhór! Bhaineamar ar fad an-taitneamh agus tairbhe as. Táimid fíor-bhuíoch de Gary, an foighlí, a chroch na fógraí ar fad ar na ballaí.

The launch of the school walkway took place in March. It is a distance of 550m in total, and for the first time ever, the school walked it together at the launch. We all got great enjoyment and benefit from it. We are very grateful to Gary, our caretaker, for hanging all the signs on the walls.

 

Lá Iomána le Ken

Bhí lá speisialta againn sa scoil nuair a tháinig ár gcara Ken isteach le camán agus sliothar do ghach éinne! Bhí seans ag ghach rang ceacht iomána a bheith acú. Níl aon dabht ach go mbeidh foireann iomána na scoile an-láidir sa todhcaí! Go raibh míle maith agat Ken!

We had a very special day when our friend Ken came to the school with hurls and sliothars for everyone! Every class had an opportunity to take part in a hurling lesson with Ken. There is no doubt that the future is bright for the school hurling teams! Thank you Ken!

           

Dúshlán 4 Seachtaine – ‘Rith Timpeall na hEireann’

Thosaíomar an dúshlán rith ceithre seachtaine i mí an Mhárta, roimh briseadh na Cásca. D’fhoghlaim na hardranganna faoi na háiteanna éagsúla a bhí ar an léarscáil. Thosaigh Rang a 2 agus 3 ag rith ar feadh cúig nóiméad gan stad, ar an gcéad lá!

We started the four-week running challenge in March, before the Easter break. The older classes learned all about the various places that are on the map, and that they hope to run to over the four weeks. Rang a 2 and 3 started running for 5 minutes without stopping, on the first day!

 

 

 

Toraíocht Taisce

I rith an tseachtain ghníomhacha, ghlac gach rang páirt i dtoraíocht taisce scoile. Bhain gach rang tairbhe agus taitneamh as.

During Active Week, every class took part in the school orienteering. Everyone really enjoyed it!