Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, D14 N960

Gaelscoil na Fuinseoige

Fón: (01) 298 9851

Uimhir Rolla: 20487T

Teagmháil / Contact

Páirc Finsbury

Baile an Teampaill

D14 N960

Oifig: 8:30 - 2:10 PM

Naíonáin: 1:10 PM

Rang 1-6: 2:10 PM

Corpoideachas / Physical Education

Corpoideachas/Physical Education (PE)

Baineann gach dalta taitneamh agus tairbhe as clár leathan corpoideachais de réir treoirlínte an churaclaim agus oibríonn na múinteoirí as lámha a chéile chun 6 snáithe den churaclam a chur i bhfeidhm ar bhonn cothrom. Is iad Oiliúnt Uisce, Lúthchleasaíocht, Cluichí, Damhsa, Gleacaíocht, agus Gníomhaíochtaí Lasmuigh agus Eachtraíochta na snáitheanna.

The children enjoy and benefit from a broad PE programme in keeping with the curriculum guidelines. Teachers work in partnership to implement 6 strands in a balanced way. Aquatics, Athletics, Games, Dance, Gymnastics, Outdoor and Adventure Activities are the 6 strands.

Tugtar uair amháin gach seachtain don Chorpoideachas. Tugtar am roghnach don Chorpoideachas freisin. Pléitear agus déantar athbhreithniú rialta ar Chorpoideachas sa scoil.  Pléitear dul chun cinn an linbh sa chorpoideachas le tuismitheoirí.

One hour each week is given to Physical Education classes. Discretionary time is also given to Physical Education.Our Physical Education programme is discussed and reviewed on a regular basis as part of our ongoing School Self-Evaluation process. Each child’s progress in PE is discussed with parents.

Is féidir Polasaí Corp Oideachais na Scoile a fháil anseo, chomh maith le Amchlár an Halla.

You can view the school’s PE plan, as well as the PE timetable here:

 

 

Clár Ama Halla 2020

Polasaí Corp Oideachais

 

Cuirtear an-bhéim ar rith sa scoil ar bhonn spraoiúil. Mar scoil, táimid ag iarraidh feabhas a chur ar an snáith ‘Gníomhaíochtaí Lasmuigh agus Eactraíochta’ i mbliana. Rinneamar an cinneadh seo mar fhoireann scoile. Mar chuid den dhinneadh seo, tá an-chuid rudaí déanta i mbliana chun béime faoi leith a chur ar an snáth seo.

Our school emphasise running every day in a fun enjoyable manner. As a school, we want to develop the strand, Outdoor and Adventure Activities. This decision was made as a staff. As part of this decision, there has been many changes in the school that has empahsised this strand.

 

 

 

Áiseanna

Tá go leor áiseanna iontacha againn sa scoil don chorpoideachas. Tá halla spóirt againn agus páirc uile aimseartha. Chomh maith le seo, tá gáirdín álainn nua againn agus úsáidtear go minic é do shosanna gníomhacha.

We have lots of excellent facilities in the school. We have a sport’s hall and an all-weather pitch. As well as this, we have a new school garden. This is frequently used for active breaks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Seomra Stórála

Tá an seomra stórála lán le hacmhainní agus fearais spoirt. Glanann an coiste an seomra agus déanann siad seic rialta air, chun cruth ceart a choimead air. Mar gheall ar shrianta Covid-19, tugadh mála spoirt do gach mhúinteoir i mbliana.

The storage room is full of resources and sports equipment. The active committee regularly clean the room abd check that everything is organised neatly. Because of Covid-19 restrictions, each teacher received a sport’s bag full of Physical Education equipment.

 

Gníomhaíochtaí Lasmuigh agus Eachtraíochta

Tá sé mar aidhm ag an scoil níos mó béime a chur ar an snáith seo i mbliana. Rinneamar an chinneadh an snáith seo a roghnú mar fhoireann scoile, ag tús na bliana. Bhraitheamar go mbeadh an snáith seo oiriúnach i mbliana toisc go bhfuil áiseanna iontacha againn lasmuigh msh. gáirdín na scoile agus an clós mór. Chomh maith le seo, cheapamar go mbeadh sé oiriúnach toisc na sriantaí atá curtha mar gheall ar an víreas Coróna. Shíleamar go mbeadh sé tábhachtach na háiseanna lasmuigh a úsáid chomh minice agus gur féidir linn. Rinneadh an-iarracht béim faoi leith a chur ar an snáith seo, i rith na bliana, i ngach rang ar scoil.

It is an objective of the school this year, to place more emphasis on the ‘Outdoor Adventure and Activity’ strand of the P.E. curriculum. This strand was chosen by the staff, at the beginning of the year. We decided that this strand would be most suitable becuase of the wonderful facilities we have outside, in Gaelscoil na Fuinseoige e.g. the school garden and the large school yard. We also felt that this year would be suitable because of the current Covid-19 restrictions. We felt that it would be important to be outside as often as possible. A huge emphasis was placed on this strand, by every class in the school, during the year.

Tá am faoi leith ag gach rang dul ar shiúlóid sa gháirdín agus an tsiúlbhealach a shiúil. Is féidir Amchlár an Gháirdín a fheiscint anseo.

Each class has a specific time to walk in the school garden and use the school walkway. You can view the timetable here:

 

Amchlár an Ghairdín

 

I dtosach báire, tá an tsiúlbhealach crochta mórthimpeall an scoile agus úsáidtear an áis seo go rialta do ghníomhaíochtaí lasmuigh agus eachtraíochta. Ta áiseanna faoi leith tughta ó shuíomh idirlíne an Bhrat Ghníomhach agus baineadh an-tairbhe astu.

Firstly, the walkway was hung all over the school grounds and is used frequently for outdoor adventures and activities. There are certain resources from the Active Flag website that are very useful. 

Tá learscáil tarraingthe den scoil agus tá ceann i ngach seomra. D’úsáid an choiste ghníomhach an léarscáil seo chun an tsiúlbhealach a chruthú. Freisin, bhain Rang a 2 agus Rang a 3 úsáid as na hIpadanna chun Google Maps a úsáid. Thaisteal siad mórthimpeall an domhain agus d’fhoghlaim siad an-chuid faoi na siombail atá le feiceáil ar ghach learscáil.

A map of the school grounds has been drawn and is visible in every classroom. The active committee used this to create the walkway. Also, 2nd and 3rd class used the iPads to use Google Maps. Thye travelled all over the world and learned a lot about the symbols used on maps.

Siúlbhealach Ghníomhach na Scoile

Tá siúlbhealach ag an scoil agus tá fógraí le feiceáil mórthimpeall na scoile de. Tá tús an siúlbhealach ag bun an gáirdín. Is gá dul timpeall na gairdín, thar geata na scoile, tríd an clós bhig agus timpeall clós na scoile. Ag na bhfógraí gorma, is gá gníomh a dhéanamh. Tá fad 550m san iomlán sa siúlbhealach. Bhí lánsáil an tsiúlbhealach ar siúl i mí an Mhárta. Is féidir an físeán a fheiscint ar an nasc thíos. Úsáidtear an siúlbhealach seo go minic, ach go háirithe nuair atá sé grianmhar!

The school has a school walkway, with signs all around the school showing the way. The walkway begins in the school garden. It continues around the garden, past the school gates, through the samll yard and around the school yard. At the blue signs, you have to complete an activity. The walkway is 550m in length. The launch of the walkway took place in March. You can see it in the video link below! The walkway is used regularly, especially when the sun comes out!

 

PAWS (Primary Aquatics Water Safety)

Mar chuid den snáth Oilliúnt Uisce, déanann gach rang sa scoil ceachtanna PAWS. Is chuid tábháchtach í seo den pholasaí Corp Oideachais. Tá tuilleadh eolais le fháil anseo.

As a part of the strand, Aquatics, every class in the school engages in PAWS lessons. This is an important aspect of the wholeschool PE plan. All the information is available here:

https://watersafety.ie/primary-school/