Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, D14 N960

Gaelscoil na Fuinseoige

Fón: (01) 298 9851

Uimhir Rolla: 20487T

Teagmháil / Contact

Páirc Finsbury

Baile an Teampaill

D14 N960

Oifig: 8:30 - 2:10 PM

Naíonáin: 1:10 PM

Rang 1-6: 2:10 PM

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Corpoideachas / Physical Education

Corpoideachas/Physical Education (PE)

Baineann gach dalta taitneamh agus tairbhe as clár leathan corpoideachais de réir treoirlínte an churaclaim agus oibríonn na múinteoirí as lámha a chéile chun 6 snáithe den churaclam a chur i bhfeidhm ar bhonn cothrom. Is iad Oiliúnt Uisce, Lúthchleasaíocht, Cluichí, Damhsa, Gleacaíocht, agus Gníomhaíochtaí Lasmuigh agus Eachtraíochta na snáitheanna.

The children enjoy and benefit from a broad PE programme in keeping with the curriculum guidelines. Teachers work in partnership to implement 6 strands in a balanced way. Aquatics, Athletics, Games, Dance, Gymnastics, Outdoor and Adventure Activities are the 6 strands.

Tugtar uair amháin gach seachtain don Chorpoideachas. Tugtar am roghnach don Chorpoideachas freisin. Pléitear agus déantar athbhreithniú rialta ar Chorpoideachas sa scoil.  Pléitear dul chun cinn an linbh sa chorpoideachas le tuismitheoirí.

One hour each week is given to Physical Education classes. Discretionary time is also given to Physical Education.Our Physical Education programme is discussed and reviewed on a regular basis as part of our ongoing School Self-Evaluation process. Each child’s progress in PE is discussed with parents.

Cuirtear an-bhéim ar rith sa scoil ar bhonn spraoiúil. Mar scoil, táimid ag iarraidh feabhas a chur ar an snáith ‘Gníomhaíochtaí Lasmuigh agus Eactraíochta’ i mbliana. Rinneamar an cinneadh seo mar fhoireann scoile.

Our school emphasise running every day in a fun enjoyable manner. As a school, we want to develop the strand, Outdoor and Adventure Activities. This decision was made as a staff.

 

 

Áiseanna

Tá go leor áiseanna iontacha againn sa scoil don chorpoideachas. Tá halla spóirt againn agus páirc uile aimseartha. Chomh maith le seo, tá gáirdín álainn nua againn agus úsáidtear go minic é do shosanna gníomhacha.

We have lots of excellent facilities in the school. We have a sport’s hall and an all-weather pitch. As well as this, we have a new school garden. This is frequently used for active breaks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Seomra Stórála

Tá an seomra stórála lán le hacmhainní agus fearais spoirt. Glanann an coiste an seomra agus déanann siad seic rialta air, chun cruth ceart a choimead air. Mar gheall ar shrianta Covid-19, tugadh mála spoirt do gach mhúinteoir i mbliana.

The storage room is full of resources and sports equipment. The active committee regularly clean the room abd check that everything is organised neatly. Because of Covid-19 restrictions, each teacher received a sport’s bag full of Physical Education equipment.