Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, D14 N960

Gaelscoil na Fuinseoige

Fón: (01) 298 9851

Uimhir Rolla: 20487T

Teagmháil / Contact

Páirc Finsbury

Baile an Teampaill

D14 N960

Oifig: 8:30 - 2:10 PM

Naíonáin: 1:10 PM

Rang 1-6: 2:10 PM

Comhpháirtíochtaí / Partnerships

Comhpháirtíochtaí/ Partnerships

An Coiste Gníomhach

 

 

Bunaíoch an chéad choiste ghníomhach I mbliana. Tá beirt ó gach rang, ó Rang a 1 go Rang a 3, ar an gcoiste. Tá deichniúr in iomlán. Bíonn cruinnithe acu, ar a laghad, uair amhain in aghaidh na míosa. Déanann siad plé ar na smaointí nua atá acu agus conas gur féidir linn iad a chur i bhfeidhm sa scoil.

An ‘Active Committee’ was established this year. Two children from each class, from 1st to 3rd, are on the committee. The committee meet up, at least, once a month to discuss new ideas and how best to implement these in the school.

Tá Ceannairí Gníomhacha againn sa chlós a bhíonn ag plé le trealamh agus ag treorú gníomhaochtaí. Cuirtear sosanna gníomhacha chun cinn sna seomraí ranga le linn an lae agus go háirithe nuair a bhíonn an aimsir fliuch.

There are Break Leaders on yard. These leaders organise the equipment and the activities. Active breaks are organised in the classes, especially when the weather is bad.

 

Naomh Olaf

 

http://www.naomholaf.ie/

Tá nasc ag an scoil le Chumann CLG Naomh Olaf. Tagann tréanálaí ón gclub chuig an scoil gach seachtain chun na scileanna peil gealacha a mhúineadh do na dáltaí. Ar ndóigh, baineann siad an-tairbhe agus taitneamh as.

The school is linked to Naomh Olaf GAA Club. A coach comes to the school every week to teach Gaelic Football to the children. Of course, the children get great benefit and enjoyment from this.

Cruinniú le Con!

           

 

 

 

 

 

Le linn an dianghlasála, bhí cruinniú Zoom speisialta ag Rang a Dó agus Rang a Trí le Con O’ Callaghan. Cuireadh an-chuid ceisteanna suimiúla air faoi conas a ullmhaíonn sé roimh chluichí, an bia a itheann sé, na spoirt eile a d’imir sé nuair a bhí sé níos óige, na peileadóirí is fearr a bhí ina choinne, chomh maith le an-chuid cinn eile.

Baineadh an-tairbhe as an gcruinniú; táimid ar fad an-bhuíoch do Chon.

An Coiste Chairde

 

Siúl Timpeall na hÉireann

Tá Coiste Cairde na Scoile, eagraithe ag tuismitheoirí na scoile, i gcónaí ag iarraidh feachtais a chur i bhfeidhm, a spreagann na páistí chun gluaiseachta. I rith an dianghlasála,  d’eagraigh an choiste dúshlán do na pháistí agus na tuismitheoirí ar fad. Cuireadh tús le ‘Siúl timpeall na hÉireann’ i rith Mí an Mhárta. Chaith na páistí 28 lá ag rith, ag siúl agus rothaíocht. Baineadh an-tairbhe as, go háirithe toisc go raibhimid i mbun dianghlasála.

The Parent’s Committee, organised by the parents of the school, are always looking to get the children moving! During the lockdown, they organised a movement challenge for the children and the parents. The ‘Walk around Ireland’ was begun in March. The children spent 28 days walking, running and cycling. This was of huge benefit to all involved, especially that we were in the middle of a lockdown.

 

 

 

Gáirdín na Scoile

Tá an Coiste Cairde tar éis an-obair a dhéanamh an gáirdín a réiteach don bhliain. Tar éis dóibh bheith ag tuchailt agus ag cur síolta sa talamh, tá gáirdín álainn cruthaithe do na pháistí. Úsáidtear an gáirdín gach lá, agus tosaíonn siúlbhealach na scoile ann.

The Parent’s Committee worked hard on organising the school garden. After digging and planting seeds, the beautiful garden is ready for the children. The garden is used every day, and the walkway starts there.

 

 

Bus Rothaíochta na Scoile

Cuireadh tús le bus rothaíochta na Scoile in mí an Mhárta. Táimid an-bhródúil as seo. Teaspáineann sé cé chomh dáiríre is atáimid, mar scoil, na páistí, na múinteoirí agus na tuismitheoirí a spreagadh chun gluaiseachta.

The School Cycling Bus was established in March. We are very proud of this, as it shows how serious we are as a school to inspire the children, teachers and parents, to move.

 

 

Dawson Mc Donnell School of Dance

 

Tá nasc idir Gaelscoil na Fuinseoige agus ‘Dawson Mc Donnell School of Dance’. Tagann Múinteoir Joanne chuig an scoil gach Deardaoin agus faigheann gach dálta sa scoil seans rinnce a dhéanamh. Is deis iontach é seo do na daltaí ar fad.

There is a link between the school and the Dawson Mc Donnell school of Dance. Joanne comes to the school every Thursday and teaches dance classes to the children. The children are very lucky to have this opportunity.

 

Snámh i ‘Meadowbrook’

 

 

Tá nasc idir an scoil agus an linn snámha i Meadowbrook. Faraor, toisc srianta Covid-19, ní raibh deis againn dul ag snámh i mbliana ach beimid ann go luath!

There is a link between the school and Meadowbrook Swimming Pool. Unfortunately, becuase of Covid-19 restrictions, we haven’t had an opportunity to go swimming but we will be there soon!